FORMULARI PËR ANKESË:

I. Të dhënat personale:


1. Për pacientin:


2. Për ankuesin (nëse nuk është identik me numrin 1):


3. Në rast të përfaqësimit:

Ne veprojmë si:


II. Për çfarë lloj ankese bëhet fjalë? (ju lutemi shënoni ankesën përkatëse)III. Ndaj kujt drejtohet ankesa?


IV. Për trajtimin